شما دوستان گرامی میتوانید برای ارسال و ثبت شکایات خود از وب سایت و کارکنان آن از آدرس ایمیل info@iranibourse.com استفاده نمائید. توجه داشته باشید که در بخش موضوع ایمیل حتما بخش شکایات را درج نمائید. ایمیل های ارسالی شما در اسرع وقت بررسی شده و پاسخ آن و نتیجه شکایت شما از طریق ایمیل به سمع و نظر شما خواهد رسید.