نمودار تحلیل تکنیکال

سطح یک درس  سوم : به درس سوم مدرسه ایرانی بورس خوش آمدید ،در این بخش قراره انواع نمودار تحلیل تکنیکال را با هم بررسی کنیم و بهترین نمودار را شناسایی کنیم و از این به بعد از این نمودار استفاده کنیم شناخت نمودار تحلیل تکنیکال: سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار […]